Digitalizace

Digitalizace je převod rastrových dat do vektorové formy. Výsledků digitalizace lze použít jako geografické podklady, například v geografických informačních systémech.

Digitalizujeme následující dokumenty:
 • katastrální mapy
 • účelové mapy (základní mapy dálnice, závodu, železniční mapa...)
 • stavební plány
 • územní plány
 • a další

Geografické informační systémy

Geografický informační systém (GIS) je počítačový informační systém pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k povrchu Země. Jeho základem jsou digitální mapy v rastrové nebo vektorové podobě, které jsou propojeny s popisnými údaji uloženými ve formě relačních databází.

Geografický informační systém umožňuje vytvářet modely části zemského povrchu pomocí dostupných softwarových a hardwarových prostředků. Takto vytvořený model lze pak využít například při evidenci katastru nemovitostí, určování záplavových zón řek, plánování výstavby silnic apod.

Jedna z nejrozšířenějších aplikací pro pro potřeby státní správy je Misys od firmy Gepro s.r.o..

V oblasti GIS-MYSIS nabízíme tyto služby:
 • instalace a konfigurace software
 • převzetí podkladů z dostupných zdrojů a jejich přepracování
 • získání geodat geodetickými metodami nebo pomocí digitální kartografie, jejich zpracování v předepsané struktuře a formátu
 • konverze, import a export geodetických dat
 • návrhy datových struktur grafických i popisných dat
 • propojení geodat s negrafickými atributy z databáze
 • topologické a věcné kontroly dat